Bel ons 050 - 309 6111

Bedrijfsoverdracht: een belangrijke fase in het ondernemerschap

Bij de bedrijfsoverdracht spelen diverse factoren een rol. Het gaat immers om de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap met lastige fiscale, juridische en financiële aspecten. Al met al een emotioneel proces, waarvan het succes afhankelijk is van een tijdige voorbereiding, een duidelijke structuur en evenwicht tussen technische details en emotionele aspecten. Eijkelenkamp Belastingadvies staat u graag terzijde!

Het proces van de bedrijfsoverdracht kan worden verdeeld in:

  1. Oriëntatiefase;
  2. Voorbereidingsfase;
  3. Overdrachtsfase;
  4. Afrondingsfase – nazorg – implementatie.

Oriëntatiefase

De oriëntatiefase begint met het inventariseren van de situatie. Hebt u al een opvolger op het oog en zo ja, voldoet deze aan de eisen? Is aanscherping op een bepaald terrein wenselijk? Hebt u enig idee over de waarde van uw onderneming? Hoe ziet uw inkomens- en vermogenspositie na de overdracht eruit en hoe belangrijk is de opbrengst van de onderneming daarbij? Hoe kan de overname worden gefinancierd? Hoe krijgt de overname juridisch vorm en is dat met de huidige structuur mogelijk? Denk ook aan de termijnen die de fiscus hierbij stelt, meestal drie jaar. Kortom, in deze fase moeten de belangrijkste zaken worden geïnventariseerd.

Voorbereidingsfase

Tijdens de voorbereidingsfase wordt de juiste juridische structuur opgezet. Onderdelen, zoals bijvoorbeeld het bedrijfspand, kunnen apart worden gezet of er kan een holding worden opgericht. Voor de waardering van de onderneming kan het belangrijk zijn een paar jaar de kosten te beperken of stijgende omzetontwikkelingen te laten zien. In deze periode kan de beoogde opvolger zijn competenties en vaardigheden verbeteren of ervaring opdoen op terreinen waar hij of zij minder goed in is.

Overdrachtsfase

Tijdens de overdrachtsfase wordt de waarde van de onderneming geschat of definitief bepaald. Op basis van de waarde van de onderneming, de fiscale positie van de opvolger, de financieringsmogelijkheden en de omvang van de over te dragen onderneming wordt de juiste wijze van de overdracht bepaald. U wilt deze overdracht fiscaal graag optimaal laten verlopen en alle mogelijkheden afwegen. Het kan aantrekkelijk zijn om gebruik te maken van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit van de schenkbelasting om een forse besparing te realiseren. Hiervoor is het opzetten van de juiste overnamestructuur belangrijk.

Afrondingsfase

Na de overdracht volgt een belangrijke fase, namelijk de voortzetting van de onderneming onder de nieuwe leiding. Het is goed aan de hand van de opgestelde begroting periodiek te toetsen hoe de onderneming draait, zodat op tijd kan worden bijgestuurd. Aandachtspunten zijn onder meer de optimale planning van de definitieve overdracht van het bedrijfspand indien er sprake is van verhuur van het bedrijfspand. Ook moet indien er sprake is van schenking aan de voortzetter zorgvuldig worden beoordeeld of aard en/of omvang van de onderneming kan worden aangepast in verband met de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.

Succesvol uw bedrijf overdragen

Neem contact op met Eijkelenkamp Belastingadvies om uw bedrijfsoverdracht goed te regelen.